UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Tänkvärt

Dåligt minne?

Kära älskade bekymra er ej för ert till synes dåliga minne.
Ni förflyttar er uppmärksamhet mellan 3:e dimensionen och
4:dimensionen.
En så länge är ni inte medvetna om vilken dimension ni är i
kontakt med.
När ni är i kontakt med 4:e dimension och det som ni upplever
eller edra tolkningar utifrån den frekvensen kan ni inte uppfatta
med er fysiska hjärna då denna endast är anpassad till 3:e
dimensionens frekvenser vilket innebär att ni inte minns er
tolkning eller upplevelse i 4:e dimensionen.
Ni kan jämföra detta med när ni haft en dröm eller en upplevelse
i en meditation  som känns så tydlig att ni är helt säkra på att ni
skall minnas den men bara efter ett ögonblick så är den borta.
Ibland när ni får en inpuls att hämta eller göra något och plötsligt
står ni och tittar in i ett skåp eller något och undra vad ni har där
att göra.
Självklart har även brist på närvaro i nuet en viss inverkan.
Så var bara i Kärlek och i Nuet utan att oroa er och vet att allt
är som det ska ni är inte på väg att bli dementa.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Siggarp 2015 08 08

Energier

Gläds mina vänner ty energierna intensifieras från dag till dag
under största Kärlek och i väl avvägd balans.
Vet att många av er vandrar mellan 3D och 4D, som är
transformations dimension på er väg mot den 5:e dimensionen,
samtidigt som edra ljuskroppar står i för bindels med ytterligare
högre dimensioner.
På grund av detta är er vila av största vikt i mycket större
omfattning
än vad som varit nödvändigt tidigare i ert fysiska liv
här på Moder jord.
Denna omställning av edra fysiska kroppar som påverkas av
dessa kraftfulla energier kräver denna vila för att inte bromsa
upp er transformation och utveckling mot ett högre medvetande.
Var medvetna om att ni inte kan påskynda er utveckling men ni
kan motverka den.
Var i acceptansen utan dömande och i harmoni med er själva
samt ge er tid till era dagliga meditationer så går er utveckling
vidare precis enligt den plan ni en gång har fastställt.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Siggarp 2015 08 06

Tvivel

Ni lever nu i en tid där många av er väcks upp för att påbörja
kontakten med edra ljuskroppar. Detta nya som ni kommer in i
känns helt naturligt, kärleksfullt och riktig emedan det gamla
känns förlegat och obekvämt. När detta sker kommer ofta släkt
och vänner i sina rädslor ha synpunkter på den förändring som
sker med er och genom påverkan skapa tvivel inom er och
försöka få er tillbaka till det gamla. Vet att ni kommer inte komma
till ro i det gamla när er resa väl börjat mot ett högre medvetande
så släpp då tvivlet och var i acceptansen.
Tvivlet är Egots främsta verktyg för att sätta stop för vår andliga
utveckling. Aktiverande av er ljuskropp är något som alla förr
eller senare kommer att gå igenom.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Siggarp 2015 07 26

Texterna Uppskattning/Tacksamhet, Ödmjukhet, Hjältemod, Medkänsla, Förståelse och Förlåtelse är en förenkling för att öka förståelsen av Originaltexterna av Wingmakers.com sex Dygder som är fantastiska verktyg att ha med sig i varje situation i vardagen.
Jonas

Förlåtelse

Förlåtelse bygger på att vi förstår att vi var och en gör så gott vi
kan under de erfarenheter eller i den livssituation vi befinner oss,
och den bygger på graden av kärleksfrekvens som genomsyrar
vårt mänskliga instrument.

När en person agerar utifrån den djupa struktur som kärleken
bildar, den sanna frekvensen, så är förlåtelse ett helt naturligt
accepterande.

När vi anser att en orättvisa inträffar i våra liv – oavsett hur grov
den är eller oavsett om vi anser oss vara dess orsak eller verkan
– kan vi inledningsvis se oss själva som offer och visa vårt
missnöje med skarpa känslor.

Men detta virrvarr av känslor kan snabbt klaras upp genom att
ersätta din känsla av att vara ett offer eller din känsla av missnöje
med förståelse och medkänsla (se tidigare inlägg).

Förlåtelsen är i själva verket det yttre uttrycket av förståelse och
medkänsla, utan betungande känslor av dualitet (d.v.s. bra och dåligt)
vilket ofta antyder att det finns dömande med i bilden.

Den är ett naturligt uttryck utan baktankar eller andra motiv än att
frigöra dig från tidens klor. Att stå kvar i dömandet är som
energimässig kvicksand som under lång tid håller fast dina
känslor och dränerar din energi.

Med kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Siggarp 2015 07 15

Förståelse 


Formens värld, precis som de formlösa världarna, är sammansatt
av energistrukturer. På ett sätt är allt i multiuniversum energi med
otroligt långa, energibaserade livscykler.
Energi kan transformeras, vilket betyder att den kan förändras eller
skifta till en annan livsform eller, vad gäller människan, till ett annat
medvetande. 

Människans energisystem är en form av ljus, vilket i sin tur är
en struktur av gudomlig kärlek.

Energimässigt så är vår stomme, vår innersta struktur, uppbyggd
av kärlek, och det är denna kärleksstruktur som är basen i vårt
odödliga medvetande eller själ. 

Alla lägre frekvenser är skuggor av detta ljus och verkar inom tid
och rum, vilket förorsakar ett tyngre "fodral" och en separation
från kärnans kärleksfrekvens som då beskriver graden av
medvetenhet.

Världarna av tid och rum förändrar och utarmar känslan av
samhörighet med den innersta energistrukturen som vi alla
består av, och detta minskar vår känsla av förening med inte
bara vår gudomlighet, utan med Gud och allt liv.

Häri ligger paradoxen i att vara människa. Vår innersta struktur är
gudomlig kärlek och vår yttersta struktur är ett hjälpmedel för att
erfara den innersta strukturen, men vi har blivit fångade av det
yttre så till den grad, att vi identifierar oss mer med det, än med
motsatsen – vårt sanna jag – det inre.

Den inre strukturen med sin medvetenhet kan se meningen och
det kärleksfulla
som som sker medan graden av separation från
kärna ger utrymme för egot och brist på förståelse för det som sker.

Förståelse är den aspekt av hjärtats intelligens, som erkänner denna
åtskillnad från kärleksfrekvensen. Förståelse är en nödvändig
komponent i den större plan som nu utspelas på planeten.

Om tiden är den faktorn, som som gör att vi förr eller senare kommer
till denna insikt om separation. Då är det helt enkelt bara en tidsfråga
tills vi uppnår den. 

Således är det tiden som är den särskiljande faktorn som separerar
oss. På sätt och vis är vi alla separerade från varandra av tiden.
Det finns ingen som verkar i exakt samma tidpunkt i förhållande till
att frigöra sin kärleksfrekvens från formens värld.


Medkänsla

Medkänslan som är en djupare medvetenhet om andras lidande,
tillsammans med en önskan att lindra detta lidande utan att
känslomässigt gå in i den andres lidande.

Med hjälp av den nya intelligens (kärlek) som nu manifesteras  på
Jorden, är medkänslan en aktiv önskan att hjälpa andra att koppla in
sig till de nya intelligensfält, kärleksenergier, som nu manifesteras i
formens värld där vi till följd av denna medvetenhet som manifesteras
i denna medkänsla och dessa energier finner en aktiv naturlig önskan
att hjälpa.

Därför riktas vår medkänsla både till våra medmänniskor och till själva
planeten med insikten om att vi är delaktiga i varandras öde med insikten
om att vi alla är ett.

Med Kärlek Ljus och Glädje.
Jonas
Siggarp 2015 07 14


Ödmjukhet
 

När själen är förkroppsligad inom världarna av tidrymd är dess främsta
uppgift att uttrycka kärlek villkorslöst och utan motiv. 

Ödmjukhet är att inse att när hjärtat, sinnet och själen är i balans med
varandra genom en Högre Intelligens eller Formskapande Kraften, och att
deras hela existens upprätthålls genom denna förbindelse av villkorslös
kärlek så kan själens röst i ödmjukhet komma till tals. 

Ödmjukheten förstår att den varelse som du representerar, din mest
fulländade identitet, själen, är närvaron av kärlek förkroppsligad i mänsklig
form, och att denna kärlek uttrycker sig genom energihjärtat, i det rena
intellektet hos det kontemplativa sinnet och den medskapande strävan i
hjärtat, sinnet och själen.

Ödmjukhet är att uttrycka denna kärleksfrekvens, medveten om att den
härrör från något som redan existerar i en högre dimension,

Den är en befriande kraft där alla är ett, alla är jämbördiga, alla är gudomliga,
och alla är odödliga.

Ödmjukhet förväxlas ofta i formens värld med anpassning, på grund av
rädsla, för att undvika konflikt. Detta har ingen som helst koppling till 
ödmjukhet.

Med Kärlek Ljus och Glädje.
Jonas
Siggarp 2015 07 08


Tacksamhet 

Vist är det väl så att vi dagligen omges av saker och ting som vi tar för givet
i stället för att inse vilka gåvor vi är omgivna av. 

Gåvor som vi glömt att uppskatta som vi borde känna djup tacksamhet och
uppskattning inför. Tacksamhet inför dessa gåvor som faktiskt i själva
verket drar till sig ytterligare fler gåvor att vara tacksamma för under inverkan
av Universums lag. 

På ett djupare plan kan vi med tacksamhet förstå och bli medvetna om
insikten att vi lever i en illusionens värld separerade i sinnet från källan och
inse att i verkligheten är hela mänskligheten skapad utifrån den villkorslösa
kärleken en enda ras oberoende av färg och nationalitet med exakt samma
mål att utvecklas i den villkorslösa kärleken för att åter medvetet förenas
med källan.
 
Vi är alla ett.

Med Kärlek Ljus och Glädje.
Jonas
Siggarp 2015 07 06


Reaktion och Förståelse.

När ni utsätts för något som ni upplever med att känna er kränkta eller brist
på respekt. I upplevelsen och din reaktion döljer sig ofta ett dömande.
Omfamna detta ditt inre mörker i kärlek så att du finner förståelse.

Genom förståelse och medkänsla och ett accepterande av att den som
utsätter dej för denna oförrätt handlar och agerar utifrån sin frekvens och
medvetenhet och kan inte annat och det är helt i sin ordning då vi alla är
på resa mot ett högre medvetande. Då det alltid finns en mening med allt
det som sker så var uppmärksam på om du bär på något som du behöver
förstå och hela.

Med Kärlek Ljus och Glädje.
Jonas
Siggarp 2015 06 03


Att tänka på
.

Vad man gör mot någon annan gör man mot sig själv, eftersom allt är ETT.
När denna insikt manifesterats hos majoriteten av mänskligheten är det,
det som kommer att avsluta konflikterna i världen.
Allt som håller på att ske på Jorden nu är en del av uppstigningsprocessen
och er uppgift är att medvetet leva i närvaro och sanningen.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Siggarp 2015 05 09


Frid och Harmoni

Vi strävar efter frid och inre harmoni. För att det skall vara möjligt att
uppnå detta optimalt krävs det att vi blir Mästare i att förstå och
hantera våra känsloreaktioner och vetskapen att vi på ett högre plan
har genom val gjort dessa val och där med själv skapat dessa situationer
för att få en erfarenhet i formens värld. Så när du reagerar med förståelse
och acceptans och förhåller dej neutral så närmar du dej Mästerskap
över dina känsloreaktioner som är en förutsättning för frid och harmoni
och inre frihet.

Med Kärlek Ljus och Harmoni
Jonas
Siggarp 2015 04 17

Att finna ditt sanna jag.

Ditt sanna jag finner du i total närvaro i nuet helt fri från den ständigt
malande rösten som försöker övertyga dej om vem du är.
I nuet är du fri från egot och i kontakt med din själsenergi vem du
verkligen är och där du upplever glädje och harmoni.

Med Kärlek ljus och glädje
Jonas
Amorgos 2015 04 10

Vad menas med att ha en sann relation till dig själv.

Att ha en sann relation till dig själv innebär att jag inser att jag är den jag
verkligen är, en Gudomlig manifestation av Gud.
Att du i alla situationer
lyssnar till ditt hjärta och följer det i största kärlek, i ovillkorlig kärlek.
För att nå dit mina vänner finns det bara en väg och det är genom att lyssna
till edra hjärtan och vara uppmärksamma på det som försöker störa er och
inte låta er vilseledas av andras sanningar.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Amorgos 2015 04 10

Vad innebär det att vårda sig själv.

Att vårda sig själv innebär att vara i vår sanning i alla situationer, att lyssna
till hjärtats röst.
Det innebär också att leva sunt. Att röra på sig då vi behöver den energi
som genereras när kroppen är i rörelse. Att lyssna till kroppens behov av
vila. Att inte låta formens värld ta över vår energi.
Att äta sund kost och avhålla oss från gifter och även tankar som kan
förgifta vårt system.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Amorgos 2015 04 09

Hälsning på Baliskt maner.

Deras hälsning tolkar jag som något verkligt fint och kärleksfullt. Genom att
fingrarna är vända uppåt låter man Gudsljuset fylla sitt hjärtat.
Händerna som föres samman framför hjärtat visar att jag framför min
hälsning till personens verkliga jag, Själen.
Att man håller händerna tillsammans visar att vi alla är ett och bugningen
med ett leende visa ödmjukheten in för varandra.
Kanske inte alla på Bali tolkar det så men personligen känns det som att
detta är ursprunget till denna hälsning.

Med ljus och Kärlek och Glädjens leende Jonas
Siggarp 2015 01 16


Nya Tidsåldern

I den nya tidsåldern som är här nu kommer resurserna på vår Jord att fördelas
ej genom tvång utan genom Kärlek, en process som redan påbörjats.
De som ändå håller fast vid det gamla kommer med tiden inte att kunna vara
kvar i detta utan genom olika händelser och upplevelser ansluta sig till
kärlekens väg då det gamla kommer att upplevas som ohållbart. De kommer
att uppleva att de som befinner sig i kärleksfrekvensen kommer att ta avstånd
från dem vilket medför att de kommer att känna sig isolerad från sin omgivning
tills dess att de inte längre kan stå emot de Kärleksfrekvenser från Universum
som alla tar del av i dag.

Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 14

Året 2015

Detta år 2015 är en vändpunkt för många av er. Den 5 Januari genomgick
många av er et mörkt dygn med upplevelser av hopplöshet, meningslöshet,
verk i alla muskler och huvudverk .
Vad som då skedde var att ni lämnade allt det gammal som var lagrat i edra
celler bakom er, där av den fysiska smärtan, för att kliva in i det nya, renade
och transformerade mot ett högre medvetande och utveckling. En tilltagande
transformation som kommer att fortgå på er väg för att närma er i sanning den
Villkorslösa Kärleken.

Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 12


Öppenhet

Varje gång ni är på väg att utföra en handling eller ett uttalande fråga då er
själva om ni kan stå för detta inför alla i alla sammanhang. Om det finns
minsta tveksamhet avstå då från dessa handlingar eller uttalanden.
Om ni gör dessa handlingar eller uttalanden kommer ni att på ett djupare
plan bära rädslan att bli avslöjade och som i sin tur begränsar er i er frihet.
Vet att ni då begränsar er och kan aldrig känna er helt fria och trygga.
Var i din absoluta sanning mot dej själ som är nyckeln till frihet.

Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 10


Tillit

Att ha full tillit innebär att förstå och acceptera att allt som sker har ett högre
syfte. Att allt som sker har en mening och syfte för var och ens utveckling i
formens värld men även på ett högre plan och att det som sker är till det
bästa för var och en. Även om det som sker genom egots inverkan kan
kännas som ni är på villovägar så leder det till det som är bäst för er och er
utveckling.

Kärlek, Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 05


Energiflöde

Ett ständigt inflöde av energier strömmar in till er från Universum för att
underlätta er uppstigningsprocess och förhöjning av ert medvetande som
gör det möjlig för er att kunna urskilja vad som tillhör gamla mönster i
Formens värld och Universums högre syften.
Att kunna hantera det ständigt automatiska bruset från sinnet som inte är ett
aktiv tänkande utan bara finns där och grundar sig på det som varit och som
påverkar er sätt att vara och handla.
Dessa Universella energier gör det möjligt för er att se med andra ögon på
vad som sker i er omgivning, världen och det som ni utsätts för.
Ni har det fria valet att vara, tänka agera utifrån de gamla mönstren i
Formens värld eller se det utifrån Universums perspektiv där inget bra eller
dåligt finns. Ha endast tillit till att det som sker har högre syftet, så besparar
ni er mycket smärta och funderingar.
Var i Kärlek och ha tålamod och tiilit till att allt blir som det ska och till det
bästa för er.

Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Siggarp 2014 12 20


Självinsikt


Självinsikt min kära handlar om att kunna urskilja det som tillhör det lägre
jaget. Och genom denna självinsikt vårda ditt sanna jag och leva i kärlek
utifrån dina självinsikter att ständigt vara i din sanning för dej själv och andra.

Med Ljus och Kärlek Jonas
Siggarp 20141122


Tankens inverkan

Älskade vänner vet att tankens kraft är skapande och läkande.
Låt oss se på när tanken refererar till gamla händelser kanske sådana som
sårat eller skrämt dej och skapat obehagliga situationer i det förflutna så
kommer det också dessa händelser vidmakthållas i form av rädslor med
tankens hjälp och åter igen framkalla dessa rädslor och hålla dig i sitt grepp,
egots grepp.
Men mina kära vet att egot endast kan vara verksamt i förfluten tid och
framtiden.
I från förfluten tid, återskapar egot rädslor och i framtiden med senarior med
hopp och förväntningar som i sin tur ligger till grund för besvikelser när det
inte blir som ni tänkt er. Den skapande tanken i nuet skapa, manifesterar och
läker utan inblandning av egot ty egot kan aldrig vara verksamt i nuet då ni
helt och hållet står i kontakt med er själva. Här och nu är det tillstånd där inre
frid och balans råder och er egen gudomliga kärlek råder i balans med allt
som är.
Och mina vänner detta tillstånd befinner sig endast ett ANDETAG från det
förflutna och framtiden.

Med Ljus och kärlek Jonas
Siggarp 2014-09-09

Själen och Egot

Älskade vänner jag vill nu tala litet om egot och Själen hur ni genom att
lyssna in i djupet av er själva på de känslor som dessa förmedlar.
Själen förmedlar sig alltid via ert energihjärta genom en känsla av glädje
värme och kärlek. När ni står inför ett val känn då in i djupet av era vackra
hjärtan om ni finner dessa subtila fina känslor där men om du i stället upplever
ett obehag i magen eller kanske vi ska säga solarplexus så är ni på väg ut på
ett sidospår om detta blir ert val.
Ibland kan ni uppleva stor glädje och en behaglig känsla i solarplexus och
kanske då följa det som ni kallar MAGKÄNSLAN men var då medveten om
att får du inte detta bekräftat via energihjärtat så är även detta ett villospår ty
då är det ert Ego som lockar er med sina drömmar. Egot utrycker sig via den
så kallade magkänslan och era tankar.
Ni kan aldrig bli helt fria från egot mina kära men vet att har ni lyckats
bemästra den negativa sidan av ert ego så kan det i stället bli en följeslagare
som ansluter sig till Själens gudomliga väg.

Kärlek Ljus och Glädje
Halmstad 2014-09-03

Hjärtöppning

Älskade vänner det lyser och strålar om er i ert ljus som bara blir starkare
och starkare, genom de energier som nu strömmar in från universum.
Ni förses med högre frekvenser som ger tillgång till ny visdom och nya
sanningar.
Många av er känner av smärta och sorg när dessa kärleksfulla energier
påverkar er genom att ni har svårighet att öppna upp era energihjärtan.
Ibland grundar sig dessa svårigheter att öppna upp från händelse på er väg
genom livet som ni inte kunnat förlåta er själva eller andra själar ni mött.
Känn på dessa händelser i er meditation och förlåt er själva. Kanske det
behöver vara så att ni behöver möta en person och genom ödmjukt och
kärleksfullt samtal skapa ett avslut.
Dessa oavslutade händelser, uppfostran och samhällets påverkan, påverkar
er självkänsla och ert egenvärde. Detta kan skapa blockeringar som motverkar
er hjärtöppning.
Vet att ni alltid är perfekta som ni är och ingen dömer er för något ting. Se alla
händelser som en ny kunskap och var tacksamma för dessa.
Vid era meditationer ge er själv en liten stund där ni sänder kärlek till er själva
från er själva. Till att börja med kanske det känns som att det inte når fram
men ha tålamod så kommer ni uppleva kärleken till er själva allt mer.

I Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Siggarp 2014-08-26


 

Separtionen

Vid alla separationer uppstår en tomhet när ni kanske haft en lång relation
tillsammans och alla bindningar som skapats i form av mängder av små
trådar mellan era gudomliga hjärtan och solarplexus som slits av i en för er
smärtsam process. Varför sker då detta när ni älskat varandra så högt?
Under tidens gång, kanske år av kärlek, glädje och ibland sorg och oenighet
faller ni in i slentrian då den kärlek som en gång var så stor inte får sin
näring och omvårdnad och utvecklingen stannat upp. När själen finner att
rörelsen stannat upp och ingen utveckling sker skakar den om oss genom
sjukdom, olyckor eller kanske en annan själ som bryter in och uppfyller det
du tror du saknar.
Denna brytning sätter igång rörelsen ty Själen, ditt verkliga jag, har endast
sann utvecklig som sitt mål.
En del själskontrakt är avsedda att gälla livet ut men kan brytas tillfällig
med hjälp av en annan själ för att skapa förändringar för att ni ska känna
den verkliga betydelsen ni har för varandra eller så är det så att ni avslutat
ert själskontrakt.
Ni har själskontrakt med många, i verklighet med alla som kommer in och
påverkar ert liv.
Ett livslångt Själskontrakt kan naturligtvis brytas av den fria viljan och detta
sker ofta på grund av egots drömmar. Ett livslångt själskontrakt som bryts
är smärtsamt då det sällan går att avlägsna alla dessa små fina trådar mellan
era gudomliga energihjärtan och gör så att ni ej kommer till ro i det nya.
De högt vibrerande djuren som kommer in i era liv har också själskontrakt
med er men dessa är enkelriktade så till vida att de har till uppgift att förse
er med den kärlek som ni så väl behöver och ibland tar de på sig era
sjukdomar för att ni skall kunna fullfölja ert livslånga själskontrakt.

Med ljus och kärlek Jonas
Siggarp 20140818


Sår i vår aura.

Vi befinner oss nu i en tid där de universella energierna påverkar oss och
våra kroppar förfinas i sin struktur och vi blir allt känsligare känslomässigt
sätt samtidigt som vårt medvetande når nya höjder.
Det är så viktigt att vi är uppmärksamma på hur vi agerar mot varandra och
anstränger oss att vara kärleksfulla i vårt agerande och hur vi uttalar oss till
dem som står oss nära.
Om någon som står mig nära känner sig attackerad eller sårad så fastnar det
som ett sår i auran och lagras där samtidigt som motparten får dåligt samvete
för sitt agerande och får själv ett sår i sin aura.
När detta upprepats tillräcklig många gånger uppstår problem med
självkänslan hos båda. Det kan lösas genom att man tillsammans på ett
kärleksfullt sätt löser upp detta men en ny oenighet kan aktivera de gamla
såren. Det vi sänt ut är bestående.
Det är också av vikt att vi börjar tänka på hur rent allmänt uttrycker oss då allt
vi sänder ut smälter in i det globala energifältet och påverkar balansen mellan
de negativa och positiva energierna.
Var tacksam och kärleksfulla så bidrar vi till universums totala energier.

Med ljus och kärlek Jonas
Siggarp 20140819


Kommunikation

Älskade vänner, önskar prata litet om hur ni kommunicerar med varandra.
Ofta när ni samtalar med varandra och ni känner er förnärmade eller
attackerad så svarar ni med att gå till motattack. Beskriv då i stället vad ni
upplever och känslan som uppstår inom er och fråga hur det verkligen var
menat. Det som har uttalats kanske inte alls var menat som ni uppfattade det.
Kanske är det så att din reaktion grundade sig på ett gammalt sår från
tidigare upplevelser i livet.
En annan person hade kanske inte alls reagerat eller blivit sårad, då våra
reaktioner ofta grundar sig på tidigare upplevelser.
Genom att beskriva er känsla öppnar ni upp för en kärleksfull dialog utan att
någon behöver må dåligt. Kanske det gamla såret kan läkas i denna dialog.
Lev och kommunicera med kärleken som fundament.

Kärlek och Ljus Jonas
Siggarp 2014-08-24


Världsläget

Allt som sker nu runt om i världen kan tyckas märkligt i denna tid när så
starka energier strömmar in från universum, energier som är laddade med
kärlek.
Denna kärleksenergi och medvetandehöjande energi har just den effekten
att den starkt påverkar de mörka krafterna och skapar rädslor i maktens
korridorer.
Det som kommer upp på grund av energierna är sådant som länge legat och
grott i bakgrunden.
Det är då viktigt att ni som är medvetna förhåller er neutrala till dessa
händelser. Dras ni med i det negativa tänkandet förstärks problemen och
medför att förhållandena blir värre där dessa dramer utspelas.
Dessa gamla komprimerade energier måste upp till ytan för att lösas upp.
Samtidigt blir det allt fler som inte accepterar detta och kommer att bidra till
att det får ett slut.
Så förhåll er neutral och bidra till att det får ett slut i den mån ni kan. Minsta
lilla insats gör nytta då det alltid handlar om summan av energierna.

Med Ljus och Kärlek Jonas
Siggarp 2014-08-22


Transformation

Hela mänskligheten befinner sig i en unik tid på moder Jord En tid som hela
Universum ser fram emot när er vackra Jord i sin helhet går upp i sina nya
frekvenser.
Jorden har kommit långt i sin frekvenshöjning och längtar efter att även ni ska
följa med i denna frekvenshöjning.
Ni har vibrerat med en frekvens utifrån era celler som motsvarar kolatomens
frekvens. Just nu har energierna som flödar in mot Jorden kraftig ökat för att
stå kvar och inte som tidigare tillfälliga höjningar.
Detta energiflöde påverkar oss succesivt så att våra celler kommer att vibrera
på en frekvens som motsvarar en kristallens frekvens. Förstå att detta
innebär att ert medvetande höjs. I alla frekvensområden får ni tillgång till en
ny Kraft, Visdom och en högre vibrerande Kärlek som gör er mer känsliga
som då också får er att se på verkligheten med nya ögon och en ny sanning.
Varje frekvensområde innehåller en högre visdom och där med förändras
också er sanning.
Den visdom som finns i de nya frekvenserna är något som ni har tillgång till
men ni måste ändå förvärva den och manifestera den i ert system genom att
ni arbetar med er själva genom meditation och uppmärksamhet på när era
gamla mönster sanningar kommer upp så att ni kan lämna dem bakom er.
Vistas gärna i naturen som berikar er med sina kraftfulla energier och
centrera er där så att ni upptäcker naturens skönhet och att allt är ett i hela
skapelsen stenar träd ja allt som ni kan se och inte kan se. Varje människa
djur ja allt som skapats är en del av dej.
Ni är nu på väg att se mer och mer genom slöjan som häller er kvar i illusionen
så att ni kan känna och för stå den verkliga verkligheten.

Med ljus och kärlek Jonas
Siggarp 2014-08-21

Den stora Kärleken

När du uttrycker att du älskar någon, vad betyder det då för dig?
Troligtvis betyder det olika för de flesta människor beroende
på vad de
gått igenom i livet och hur de påverkats av vad de har
läst och hört.

 Kanske det känns som en sång av glädje och längtan i hjärtat när du
tänker på din Älskade. Naturligtvis helt utan krav i någon form.

Måste det inte vara så för alla som säger att de älskar någon, ty det
är vägen till den stora Kärleken.

Allas vårt mål här på jorden är att nå fram till den Stora Kärleken.
För att finna vägen dit behöver du en partner som du verkligen älskar.

En partner som tvingar dig att gång på gång gå ned i din djupaste känsla
där du finner och får möta din sårbarhet. Du måste också våga
lyfta fram den
i ljuset, acceptera den och förstå att det inte handlar om
dig utan det handlar
om dina minnen från tidigare
upplevelser.

 Förstå att det åter igen är egot som fått en törn. Det är också viktig att
uttrycka din reaktion på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt utan att
någon känner
sig anklagad, ty det är helt och hållet din egen process.

Den sorg och längtan som då uppstår inom oss, när vi blir sårade, är vår
längtan efter den Stora Kärleken. Den kärlek som vi alla längtar efter.

När Kristus talar om fullbordan så tolkar jag det som att vi blivit ett med den
Stora Kärleken.

 Den Kärleken når vi bara genom att möta vår sårbarhet, ty när vi inte längre
är sårbara utan bara upplever sången och glädjen i hjärtat så
behöver vi inte
längre kärleken. Då är vi Kärleken.

En fin relation utan krav och i största respekt för varandra är kanske det bästa
sättet att nå fram till Kärleken, kanske det enda sättet.

När vi väl nått dit så kommer vi att upptäcka att vi inte längre är sårbara, ty
Kärleken läker allt.

Detta innebär också att vi känner Kärlek till allt som är skapat. Glöm inte att
tacka din partner för att hon/han har tålamod att delta
 i denna fantastiska
process.

 Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas

Att överlämna sig till Universum

När vi överlämnar oss till universum kommer vi i flödet som både helar och läker
eftersom det inte finns några gränser där. Vi behöver inte fundera över framtiden
ty den löser sig till det som är bäst för oss.

Det enda vi behöver göra är att aktivt känna in vad som känns bra för stunden
och handla där efter utan att ifrågasätta eller analysera vad det får för
konsekvenser.

Söker vi att uppnå något speciellt, sätter vi upp ramar för vad vi vill uppnå och
därmed
begränsar vi oss till dessa ramar och faller ur flödet som helar och läker.

Den som söker en speciell kärlek finner den ej för Kärleken finns där redan och
bara är. Den går inte att styra eller påverka. Kärleken finner dej när du slutar
söka,
för först då är du öppen och mottaglig för kärleken då du inte begränsar
den.

Kärleken finner dej alltid när du minst anar det. Dess vägar kan vara förunderliga
och övergår oftast vårt förstånd.

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas

Affirmation.

Tack till livet vid problem

Jag tackar den högsta aspekten av mig själv för att jag får leva och vara frisk
nu när jag vet att jag själv är ansvarig för min hälsa och mina tankar.

Jag tackar för den gåva som de utmaningar jag står inför givit mig. En gåva
som jag sänt till mig själv för att lära mig att lyssna till mig själv och leva i den
sanning som jag bär inom mig.

Sanning som säger att jag är perfekt som jag är och att jag därmed inte heller
är beroende av andras bekräftelse.
Jag är medveten om att när jag uttrycker min sanning på ett ödmjukt sätt kan
ingen ta illa vid sig.
Ingen skuld behöver jag känna när jag uttrycker min sanning på ett ödmjukt sätt.

För sanningen representerar kärleken till mig själv och omgivningen och därmed
själen och min egen gudomlighet.

Jag är också medveten om att den som ändå tar illa vid sig, väljer själv att göra
det, och är då naturligtvis i behov av den sanningen för sin egen utveckling.

Jag är medveten om att den sanning som vilar i djupet av mitt hjärta aldrig kan
skada någon, ty den är av mitt eget gudomliga ursprung.

Jag är också medveten om att om jag inte uttrycker min sanning skapar jag
negativa energier inom mig som oftast leder till sjukdom eller ångest.

Jag tackar för insikten om hur högt jag värderar livet och min familj.
Från och med nu gör jag mitt bästa för att ta plats i mig själv och min sanning.

Jag är medveten om att lever jag efter gamla mönster som delvis grundar sig på
andras sanningar och mina rädslor. Andras sanningar ger ingen substans då de
saknar förankring i mig själv.

Därför tar jag nu plats i mig själv utan rädslor och lever i min fulla styrka och
gudomliga utstrålning.

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas

Tack till livet vid sjukdom

Jag tackar den högsta aspekten av mig själv för att jag får leva och vara frisk
nu när jag vet att jag själv är ansvarig för min hälsa och mina tankar.

Jag tackar för den gåva som min sjukdom gett mig. En gåva som jag sänt till
mig själv för att lära mig att lyssna till mig själv och leva i den sanning som jag
bär inom mig.

Sanning som säger att jag är perfekt som jag är och att jag därmed inte heller
är beroende av andras bekräftelse.

Jag är medveten om att när jag uttrycker min sanning på ett ödmjukt sätt kan
ingen ta illa vid sig.

Ingen skuld behöver jag känna när jag uttrycker min sanning, för sanningen
representerar kärleken till mig själv och omgivningen och därmed själen och
min egen gudomlighet.

Jag är också medveten om att den som ändå tar illa vid sig väljer själv att göra
det och är då naturligtvis i behov av den sanningen för sin egen utveckling.

Jag är medveten om att den sanning som vilar i djupet av mitt hjärta aldrig kan
skada någon, ty den är av mitt eget gudomliga ursprung.

Jag är också medveten om att om jag inte uttrycker min sanning skapar jag
negativa energier inom mig som oftast leder till sjukdom eller ångest.

Jag tackar för insikten om hur högt jag värderar livet och min familj.
Från och med nu gör jag mitt bästa för att ta plats i mig själv och min sanning.

Jag är medveten om att lever jag efter gamla mönster som grundar sig i andras
sanningar,  dessa ger ingen substans då de saknar förankring i mig själv. Därför
tar jag nu plats i mig själv utan rädslor och lever i min fulla styrka och gudomliga
utstrålning.

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas

Att döma!

De flesta av oss har synpunkter på andra människor utan att förståvarför en
människa handlar eller beter sig på ett speciellt sätt.

Vi kan alltid utgå ifrån att personen ifråga handlar på just detta visetav orsaker
som är grundade på tidigare upplevelse, händelser, uppfostran, eller annan
påverkan.

Det kan också vara så att vi helt enkelt inte förstår innebörden av handlingen.
En handling som kanske gjordes med största kärlek och omtanke. När vi vet
detta skall vi vara noga
med att aldrig uttrycka negativa uttalanden om en person, då vi kan få en annan
person att tro på något som inte är sant. Döm aldrig dig själv eller någon annan.

Varför ska vi döma när inte GUD gör det?

När du får känslan av att du inte handlat på det sätt som känns bra för dig så
gläds åt att du utvecklats vidare och fått en ny insikt. Gör ditt bästa för att rätta
till det som inte kändes rätt i den mån det går.

Det som du upplevde som fel, var en gåva sänd till dig ifrån dig själv, för att du
skall gå vidare på din väg mot målet.

När du nu känner känslan, var uppmärksam. En liknande händelse återkommer
troligtvis som en prövning på att se om du minns vad du lärt dig.

Ha alltid i tankarna att bakom varje människas fasad döljer sig den mest
kärleksfulla och ödmjuka varelse.

 Lycka till!! Jonas


 

Att följa känslan

Många säger ofta att när de följer känslan, det är då det går galet. När vi försöker
att följa känslan har vi ofta en rädsla inbakad i detta, eftersom känslan  vanligtvis
avviker från vanemönstret, det mentala
starkt begränsade vane-mönstret som
påtvingats oss under generationer.

Vi har satt likhetstecken mellan utveckling genom känslan och problem. Detta får
oss att inte följa
känslan, vår sanning, hela vägen, utan bara
delvis och det hindrar den positiva
utvecklingen och kan därmed skapa problem.

Tryggheten ligger inte i det kända mönstret, utan i tilliten till oss själva, vår
egen känsla som också är vår sanning.
När du agerar endast ut ifrån vad som
är sant för dig påskyndar du din väg
utmed den stig du en gång har valt.

Om du skapar en erfarenhet som baserar sig på din sanning i nuögonblicket i
stället för att reagera på en erfarenhet från tidigare upplevelser skapar du dig
en ny sanning och ett nytt jag.

Känn sanningen och den skall göra dig fri.
Känslorna är själens språk och din
själ är din sanning.

 Lycka till! Jonas

Sann känsla

 

Några känslor är sanna känslor, de som kommer från själen och några är
förfalskade känslor, de som är konstruerade av
tanken. De förfalskade
känslorna är i verkligheten inga känslor
utan endast tankar maskerade till
känslor.

Dessa tankar grundar sig på tidigare erfarenheter, på andras erfarenheter och
till och med på skrämselpropaganda,
Våra reaktioner har inget med verkligheten
att göra, bara hur
vi uppfattar verkligheten, En verklighet baserad på andras

eller våra egna tidigare upplevelser.

 

Den stora utmaningen som människa är att befinna sig här och nu. Vi måste
anstränga oss att inte skapa tankar runt nu-ögonblicket,
utan leva det.

Kom ihåg att vi sänt detta ögonblick till oss själva, som en gåva för att vi skall
kunna utvecklas vidare.

 

Ögonblicket innehåller fröet till den sanning som vi önskar minnas. Trots det
ställer vi oss utanför nuögonblicket och dömer det och
agerar som vi gjort tidigare.

Möt varje nuögonblick klart och rent utan förutfattade tankar, så kan vi skapa
den vi i verkligheten är.

 

Livet är en process av skapande i varje nuögonblick. Det kan tyckas svårt men
det handlar om tillit, till att det finns en mening med
allt som sker.

 

Älska dig själv, gläds och beröm dig själv varje gång du lyckas.

 

Lycka till!

Jonas

 

Uttala känslor

 

Måste jag uttala mina känslor även om de tycks mig negativa eller destruktiva?
Känslorna är varken negativa eller destruktiva, de är
bara sanningen. Frågan
är bara hur jag säger sanningen.


Det är viktigt att jag utrycker sanningen på ett kärleksfullt och ödmjukt
sätt samt
är noga med att säga hela sanningen. Uttrycker jag inte hela
sanningen säger
jag ett och sänder ut ett annat budskap och de som
lyssnar förstår inte vad jag
säger.


När jag säger hela sanningen på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt och
det uppfattas
som negativt eller destruktivt så kan det bero på att
mottagaren valt att ta emot
sanningen på det sättet oavsett vad jag säger.       


Vid dessa tillfällen är det inte mycket jag kan göra. Det viktiga är hur jag
förmedlar
budskapet, inte hur det tas emot.


Misslyckas jag med att uttrycka en negativa känsla korrekt stänger jag den
inne,
en känsla som gnager i kroppen och tynger själen  ända tills jag
lyckas uttrycka
den på ett kärleksfullt, ödmjukt, känslofullt sätt och med
medkänsla.


Gäller det en känsla i relation till en annan person kan den bara uttalas till
den
person det gäller för att jag skall kunna frigöra mig från den.
Känner jag ändå
ingen lättnad beror det troligtvis på att det är någonting
inom mig själv som jag
inte är klar med.

I samma ögonblick som jag uttrycker mitt budskap känner jag att något inte
stämmer. Be då om ursäkt
och tacka för hjälpen med din  nya insikt.


Utrycker jag denna känsla till någon annan, kan jag få denna person att tro

något som inte är sant, när kanske problemet ligger hos mig själv, vilket
det oftast
gör. Jag acceptera känslan och utgår till att börja med att problemet
finns hos
mig själv, innan jag går vidare.

 

Kärleksfullt Jonas
Siggarp 1999

 

Vad vill jag

 

När vi är djupt engagerade i det formes värld tappar vi kontakten med själen
då vi i verkligheten behöver den som mest.

 

Vi skall eftersträva att vara helt klara med vad vi verkligen vill och önskar oss.
Ofta ändrar vi inriktning från dag till dag.
För varje gång vi ändrar oss sätter vi
hela universum i rörelse
med nya energier för att manifestera vår vilja och våra
önskemål.

 

Allt i universum är en ständigt pågående process där många personer och
faktorer måste vara på plats för att våra önskemål skall kunna
uppnås. Ändrar
vi oss varje dag, hinner aldrig dessa processer bli
klara och vi kommer i princip
ingenstans.


Därför är det så viktigt att vara ett med oss själva och verkligen känna
in vad vi
önskar och inte försöka anpassa oss till andras önskningar
och därmed inte
heller befinna oss i vår egen sanning.


Var klar och fast i dina beslut och manifestera dem varje dag så når du
ditt mål
till slut, ty dina beslut är Guds vilja.

Manifestera din önskning på ett sådant sätt att de redan är verklighet.

 

Kärleksfullt

Jonas


 

Vad är bäst

 

När jag ställer mig frågan vad är bäst för mig, ställer jag samtidigt en fråga som
jag omöjligt kan svara på eftersom det kräver att jag
känner min framtid som
grundar sig på hundratals variabler och
faktorer i både universum och i min nära
omgivning.


Utgångspunkten för mig bör vara: Vem är jag? Är detta ett uttryck
för vem jag
önskar att vara i djupet av mitt hjärta?


Jag kan tillåta beslut och handlingar att formas utifrån att jag chansar
eller gör
medvetna val. Livet som levs genom val är ett liv av medveten
handling. Ett liv
som levs genom att chansa är ett liv som levs genom
omedveten reaktion.


Reaktionen är ofta en handling som jag tidigare upplevt, jag söker i min
minnesbank efter samma eller nästan samma upplevelse och handlar som jag
gjorde förra gången. Detta är helt och hållet arbete från mina
tankar och har
inget med själen att göra.


Det enda sättet är att vara fullständigt i nuet, i nuögonblicket och gå
in i min
känsla utan att låta tanken tillrättalägga den sanning, som i
verkligheten är min
själs sanning som i sin tur representerar vem jag
egentligen är.


Själen vet i sin visdom att den upplevelse jag har i detta ögonblick är en
upplevelse
sänd till mig av Gud innan jag var medveten om den.


Själen söker nu intuitivt den perfekta lösningen för att hela felaktiga tankar
och
ge mig en korrekt upplevelse av vem jag verkligen är.


Detta kräver att jag lyssnar noga till mitt hjärta och är sann mot mig själv.

 

Kärleksfullt

Jonas


 

Passionen


I början av en relation trevar vi oss fram och söker och plötsligt är vi i

passionen, upplever passion och attraktion på ett sätt som vi inte trott var

möjligt. Passionen är den kraft som driver oss vidare in i vår relation för att

nå en större kärlek.

Passionen är den kraft som får oss att våga utforska utan krav, utan hämningar,
den flammar upp så som elden för att så småningom falna och sprida en stark
och stabil värme.


I början och under passionens inverkan söker och finner vi allt fint hos varandra.
Så småningom börjar vi söka efter saker som inte finns där. Då frågar vi oss
varför gör han/hon si och varför gör han/hon så och vi upplever smärta och börjar
ifrågasätta både det ena och det andra i vår relation.


Vi möts aldrig färdiga när vi går in i en relation. Vi möts för att växa tillsammans,

för att hjälpa varandra att växa i kärlekens alla nyanser, att vara redskap för
varandra genom att vi vidrör varandras sårbarhet och mönster. Endast genom
att möta vår sårbarhet kan vi lösa upp de känslor som är förenade med våra
gamla mönster som hela tiden slår tillbaka på oss.

Vet att endast den som vi känner stark kärlek till kan få oss att möta vår djupaste
sårbarhet. Detta är den viktigaste processen i vårt liv för det är den enda vägen

hem till oss själva.

 

Så var villig att möta denna smärta med vetskap om att ingen varken kan eller
vill såra den andra utan det är vi själva som väljer att bli sårade. Vi måste stödja

varandra i denna sårbarhetsprocess så att tilliten så småningom skapas fullt

ut och vi inte längre behöver ifrågasätta.
I början analyserar vi varje liten handling i stället för att uppleva kärleken i allt
det som finns, att i kärlek älska fram varandras fina och goda egenskaper,

älska fram dem så att de egenskaper som inte känns bra drunknar i all denna

kärlek. Och det vi saknar i vår relation kommer vi då också att finna så
småningom, men låt tiden hela och läka. Varje relation är ett växande tillsammans
där vi stöder, lyfter och bär fram varandra.
När vi söker det som inte finns för tillfället så skall vi veta att i verkligheten så
finns det, för kärleken omfattar allt. Vi har träffats för att växa i kärlek till oss
själva och varandra och tillåter vi denna process att fortgå så får vi också allt
tillsammans. Men om vi fortsätter analysera, ifrågasätta så skadar vi tilliten och
förtar den fina känsla av kärlek som fanns där från början.

 

Ska kärleken växa så vill den ha näring och därför behöver vi varandra.

Vi behöver varandra för att nå sårbarhet, för att nå den sårbarhet som vi bär

inom oss. Vi måste tillåta sårbarheten att komma fram och veta att vi inte

gör detta för att göra varandra illa, utan det är en del i den process vi har för

att kunna växa. All den sårbarhet vi bär inom oss är det som hindrar oss att

få ta del av kärlekens alla nyanser. Så därför skall vi glädjas åt varje del i

processen som kan lösa upp det som sårat oss och förstå att vi aldrig vill göra

varandra illa.

 

Ni skall veta att det är sällan vi kommer helt i fas med varandra fullt ut. För

den gången vi står helt i fas med varandra så stannar tillväxten i kärleken.

När näringen inte tillförs elden längre så falnar den.
Kärleken innehåller allt, en del nyanser i kärleken som vi önskar oss döljs och

hindrar kärleken att blomma fullt ut, och det är våra gamla mönstersom kan vara

både medfödda och som vi präglats av genom livet, av våra föräldrar, samhället,

genom romantiska föreställningar om hur en samvaro skall vara. Allt detta

måste vi vara villiga att lösa upp.

Bara om vi förstår att det är våra mönster som hindrar kärleken att blomma fullt

ut kan vi möta svårigheterna utan kamp, och glädjas över att vi hittar och får nya

insikter. Och på så vis löser vi en liten bit i taget tills den blir en fullständig

manifestation i varenda liten cell i vår kropp. Då kan vi glädjas tillsammans åt,

utan att vi hindras av våra rädslor och gamla mönster, att vi åter igen lyckats

närma oss en större kärlek.  

 

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas
Siggarp 26 Januari 2002


  
?
UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta